ไม่รู้จะเลือกกองทุนไหน? มาเลือกกองทุนรวมง่ายๆ กับ 3 จุดประสงค์หลักการลงทุน

เลือกจากเป้าหมายที่ต้องการ

เลือกจากระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

เลือกกองทุนตามประเภท

กองทุนแนะนำ

กองทุน บลจ. วรรณ ความเสี่ยง

กองทุนแนะนำ (วัดจากอัตราผลตอบแทนดีเยี่ยม)