กองทุนเปิด วรรณ อัลตร้า อินคัม ฟันด์ ONE-ULTRA

  • level 5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

มูลค่าหน่วยลงทุน (THB) ณ. วันที่ 18 ต.ค. 2561

9.9298 0.0508 (0.5090%)
  • ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า10.0788
  • ราคารับซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก0.0000
  • มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ692,195,470.18

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

โครงการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ เมื่อกองทุนมีกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยจะพิจารณาจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกำไรสะสม หรือกำไรสุทธินั้นๆ ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร

มูลค่าหน่วยลงทุน

รางวัล

-

จุดประสงค์การลงทุน

สไตล์การลงทุน

บริหารพอร์ตเพื่อสร้างผลตอบแทนโดยการจัดสัดส่วนการลงทุนในหลักทรัพย์แบบ Strategic Asset Allocation โดยมีเป้าหมายบริหารเงินให้ได้ผลตอบแทน ประมาณ 6% ต่อปี

เหมาะกับการนักลงทุนประเภทไหน

นักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนมากกว่าตราสารหนี้ทั่วไป โดยใชการจัดสัดส่วนสินทรัพย์ (Asset allocation) ให้เหมาะสมกับสภาวะการลงทุน ทั้งนี้นักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ ตามแผนความคุ้มครอง ซึ่งพิจารณาจากจำนวนหน่วยลงทุน

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมผสม

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ โโดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการและตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ

รหัสกองทุน

ONE-ULTRA

นายทะเบียน

บลจ.วรรณ จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

วันเริ่มต้นโครงการ

31 ส.ค. 2558

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด

31 กรกฎาคม ของทุกปี

พอร์ตการลงทุน

การกระจายการลงทุน

ตราสารที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ตั๋วแลกเงินของบริษัทหลักทรัพย์เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) 5.62%
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR 5.28%
iShares MSCI ACWI ETF 5.10%
HANG SENG H-SHARE INDEX ETF_2828 HK 4.78%
ตั๋วแลกเงิน บริษัท บริษัท ออริจิ้น พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 4.23%