กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ ONE-UGG

  • level 6 ความเสี่ยงสูง

มูลค่าหน่วยลงทุน (THB) ณ. เดือน 23 เม.ย. 2561

16.8271 0.0322 (0.1910%)
  • ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า17.0375
  • ราคารับซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก16.8271
  • มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ1,163,013,124.88

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าหน่วยลงทุน

รางวัล

-

จุดประสงค์การลงทุน

สไตล์การลงทุน

กองทุนฯ ลงทุนในหน่วยลงทุนกองทุน Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund โดยปัจจุบันกองทุนฯ เน้นลงทุนในหุ้นที่มีแนวโน้มเติบโตในระยะยาวโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่ม Information Technology, Consumer Discretionary และหุ้นกลุ่ม Health Care เป็นหลัก และมีการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินต่างประเทศตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน โดยจะคงสัดส่วนการป้องกันความเสี่ยงที่ 25%- 75% ของพอร์ตการลงทุนตามสถานการณ์

เหมาะกับการนักลงทุนประเภทไหน

นักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นเติบโตขนาดใหญ่ทั่วโลก และสามารถยอมรับความผันผวนของตลาดหุ้นต่างประเทศได้

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class B net accumulation (ชนิดB ประเภทสะสมมูลค่า) ซึ่งจดทะเบียนในสก๊อตแลนด์ และบริหารจัดการโดย Baillie Gifford & Co Limited

รหัสกองทุน

ONE-UGG

นายทะเบียน

บลจ.วรรณ จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

วันเริ่มต้นโครงการ

01 ก.ค. 2559

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด

31 มกราคม ของทุกปี

พอร์ตการลงทุน

การกระจายการลงทุน

ตราสารที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

Baillie Gifford Long Term Global Growth Investment Fund 94.56%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่1/90/61 2.22%
FX-TX.985059 0.02%
FX-TX.978916 -0.16%