กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ ONE-UGG

  • level 6 ความเสี่ยงสูง

มูลค่าหน่วยลงทุน (THB) ณ. วันที่ 18 ก.พ. 2562

17.0701 0.0911 (0.5365%)
  • ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า0.0000
  • ราคารับซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก0.0000
  • มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ2,903,560,719.04

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าหน่วยลงทุน

รางวัล

-

จุดประสงค์การลงทุน

สไตล์การลงทุน

ลงทุนในกองทุน Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund เพื่อสร้างผลตอบแทน ซึ่งจะเน้นลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก โดยเน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อให้สร้างผลตอบแทนอย่างแท้จริงในระยะเวลา 5 -10 ปี ทั้งนี้กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์แต่ละขณะ

เหมาะกับการนักลงทุนประเภทไหน

นักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นเติบโตขนาดใหญ่ทั่วโลก และสามารถยอมรับความผันผวนของตลาดหุ้นต่างประเทศได้

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class B net accumulation (ชนิดB ประเภทสะสมมูลค่า) ซึ่งจดทะเบียนในสก๊อตแลนด์ และบริหารจัดการโดย Baillie Gifford & Co Limited

รหัสกองทุน

ONE-UGG

นายทะเบียน

บลจ.วรรณ จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

วันเริ่มต้นโครงการ

01 ก.ค. 2559

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด

31 มกราคม ของทุกปี

พอร์ตการลงทุน

การกระจายการลงทุน

ตราสารที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

Baillie Gifford Long Term Global Growth Investment Fund 98.98%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 34/182/61 0.49%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 46/91/61 0.38%