กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ ONE-UGG

  • level 6 ความเสี่ยงสูง

มูลค่าหน่วยลงทุน (THB) ณ. วันที่ 22 ก.พ. 2561

17.2216 0.0288 (0.1675%)
  • ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า17.4370
  • ราคารับซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก17.2216
  • มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ1,184,119,549.63

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าหน่วยลงทุน

รางวัล

-

จุดประสงค์การลงทุน

สไตล์การลงทุน

ลงทุนในกองทุน Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund เพื่อสร้างผลตอบแทน ซึ่งจะเน้นลงทุนในตราสารทุนทั่วโลก โดยเน้นการลงทุนระยะยาวเพื่อให้สร้างผลตอบแทนอย่างแท้จริงในระยะเวลา 5 -10 ปี ทั้งนี้กองทุนมีการป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์แต่ละขณะ

เหมาะกับการนักลงทุนประเภทไหน

นักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นเติบโตขนาดใหญ่ทั่วโลก และสามารถยอมรับความผันผวนของตลาดหุ้นต่างประเทศได้

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Master Fund) คือ กองทุน Baillie Gifford Long Term Global Growth Fund (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class B net accumulation (ชนิดB ประเภทสะสมมูลค่า) ซึ่งจดทะเบียนในสก๊อตแลนด์ และบริหารจัดการโดย Baillie Gifford & Co Limited

รหัสกองทุน

ONE-UGG

นายทะเบียน

บลจ.วรรณ จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

วันเริ่มต้นโครงการ

01 ก.ค. 2559

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นเดือน

31 มกราคม ของทุกปี

พอร์ตการลงทุน

การกระจายการลงทุน

ตราสารที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

GB00BD5Z0Z54 100.13%
CB18201A 1.81%
CB18329A 0.90%
FX-TX.959971 0.01%
FX-TX.961776 -0.00%