กองทุนเปิด วรรณ STOXX อาเซียน ซีเล็ค ดิวิเดนด์ อินเด็กซ์ ฟันด์ ONE-STOXXASEAN

  • level 6 ความเสี่ยงสูง

มูลค่าหน่วยลงทุน (THB) ณ. วันที่ 20 ก.พ. 2562

92.2789 0.2963 (0.3221%)
  • ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า93.4325
  • ราคารับซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก92.2789
  • มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ213,669,325.23

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

โครงการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ เมื่อกองทุนมีกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยจะพิจารณาจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกำไรสะสม หรือกำไรสุทธินั้นๆ ทั้งนี้ ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่ต้องการนำเงินปันผลดังกล่าวกลับเข้าไปลงทุนในกองทุน เฉพาะสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่แจ้งความประสงค์กับบริษัทจัดการเป็นลายลักษณ์อักษร ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่บริษัทจัดการกำหนด ซึ่งการนำเงินปันผลดังกล่าวไปลงทุนต่อในกองทุนตามความประสงค์ของผู้ถือหน่วยลงทุนนั้น ถือว่าผู้ลงทุนรับทราบและยอมรับที่จะปฏิบัติและผูกพันตามเงื่อนไขการลงทุนที่ปรากฎในหนังสือชี้ชวนของกองทุนทุกประการ

มูลค่าหน่วยลงทุน

รางวัล

-

จุดประสงค์การลงทุน

สไตล์การลงทุน

ลงทุนในหลักทรัพย์ในกลุ่มประเทศ ASEAN เท่านั้น โดยคัดเลือก 1) หลักทรัพย์ที่มีอัตราการจ่ายปันผลสูงสุด 30 อันดับแรกที่มี payout ratio น้อยกว่า80% เพื่อให้ได้ธุรกิจที่เป็นยังอยู่ในช่วง growth stage 2)หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ย3 เดือนสูงกว่า2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั้งนี้กองทุนจะจำกัดการลงทุนประเทศละไม่เกิน 7 หลักทรัพย์ ขณะที่ไทยไม่เกิน 5หลักทรัพย์

เหมาะกับการนักลงทุนประเภทไหน

นักลงทุนที่ต้องการ 1)กระจายการลงทุนไปยังหุ้นในกลุ่มอาเซียน ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต โดยคาดหวังผลตอบแทนที่ใกล้เคียงกับดัชนี STOXX ASEAN SELECT DIVIDEND 30 Index 2) นักลงทุนที่ประสงค์รับเงินปันผลระหว่างการลงทุน โดยกองทุนฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลประมาณปีละ 4 ครั้ง ทั้งนี้นักลงทุนจะต้องสามารถรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นได้และลงทุนได้ในระยะยาว

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในตราสารแห่งทุน และ/หรือ หุ้นสามัญ จำนวน 30 บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และเป็นส่วนประกอบของดัชนี STOXX ASEAN SELECT DIVIDEND 30 INDEX โดยลงทุนในสัดส่วนหรือน้ำหนักที่ใกล้เคียงกับดัชนี (Fully Replication) เพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับการปรับตัวของดัชนีดังกล่าว โดยกองทุนจะลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคอาเซียน

รหัสกองทุน

ONE-STOXXASEAN

นายทะเบียน

บลจ.วรรณ จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)

วันเริ่มต้นโครงการ

29 มิ.ย. 2558

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด

30 มิถุนายน ของทุกปี

พอร์ตการลงทุน

การกระจายการลงทุน

ตราสารที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

ASTRO MALAYSIA HOLDINGS BHD 4.00%
Perusahaan Gas Negara Persero Tbk 3.96%
THAI BEVERAGE PLC 3.92%
AIRASIA Group BHD 3.74%
Indofood Sukses Makmur Tbk PT 3.73%