กองทุนเปิด วรรณ พาวเวอร์ เอ็นเนอร์จี ONE-POWER

  • level 7 ความเสี่ยงสูง

มูลค่าหน่วยลงทุน (THB) ณ. วันที่ 21 ส.ค. 2561

10.6766 0.0513 (0.4782%)
  • ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า10.7835
  • ราคารับซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก10.6766
  • มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ212,263,598.29

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าหน่วยลงทุน

รางวัล

-

จุดประสงค์การลงทุน

สไตล์การลงทุน

เน้นสร้างผลตอบแทน โดยลงทุนในหุ้นหรือกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่มีรายได้หรือได้ประโยชน์จากพลังงานและพลังงานทางเลือก โดยเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงาน (Energy) เป็นหลัก และลงทุนในหุ้นกลุ่มผลิตไฟฟ้า โดยแบ่งออกเป็นหุ้นกลุ่มพลังงานทดแทน (Renewable Energy) และหุ้นสาธารณูปโภคที่ผลิตไฟฟ้า (Conventional Power) และมีแนวโน้มขยายธุรกิจไปต่างประเทศซึ่งจะทำให้ผลประกอบการมีแนวโน้มเติบโตขึ้น

เหมาะกับการนักลงทุนประเภทไหน

นักลงทุนคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังาน โดยนักลงทุนต้องสามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนในหุ้น และสามารถลงทุนได้ระยะยาว

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมกลุ่มอุตสาหกรรม

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก ในประเทศ โดยเน้นลงทุนในหุ้น และ/หรือหน่วย Infra ที่เกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจการที่ได้ประโยชน์หรือมีรายได้จากพลังงาน โรงกลั่น ถ่านหิน พลังงานทดแทน และหรือธุรกิจหรือกิจการที่มีส่วนในการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐด้านพลังงาน ทรัพยากร สาธารณูปโภค รวมทั้งแหล่งพลังงานอื่นๆ ที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต

รหัสกองทุน

ONE-POWER

นายทะเบียน

บลจ.วรรณ จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

วันเริ่มต้นโครงการ

27 ก.พ. 2560

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด

31 มกราคมของทุกปี

พอร์ตการลงทุน

การกระจายการลงทุน

ตราสารที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 19.26%
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 9.60%
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 8.88%
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาขน) 5.22%
บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) 5.20%