กองทุนเปิด วรรณ นิปปอน ฟันด์ ONE-NIPPON

  • level 6 ความเสี่ยงสูง

มูลค่าหน่วยลงทุน (THB) ณ. เดือน 24 เม.ย. 2561

10.2761 0.0791 (0.7757%)
  • ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า10.3790
  • ราคารับซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก10.2761
  • มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ48,731,368.56

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าหน่วยลงทุน

รางวัล

-

จุดประสงค์การลงทุน

สไตล์การลงทุน

ลงทุนในหุ้นคุณภาพ 400 หลักทรัพย์ ซึ่งมีศักยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจและรายได้ โดยกองทุนมีการกระจายการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์ต่างๆ กว่า 400 หลักทรัพย์ในดัชนีฯ ทำให้ลดความเสี่ยงจากการกระจุกตัวในการลงทุน

เหมาะกับการนักลงทุนประเภทไหน

นักลงทุนที่เชื่อมั่นการเติบโตของเศรษฐกิจญี่ปุ่นและคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นต่างประเทศ โดยนักลงทุนต้องสามารถยอมรับความผันผวนของตลาดหุ้นต่างประเทศได้

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมตราสารทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว คือ กองทุน NEXT FUNDS JPX-Nikkei Index 400 Exchange Traded Fund (กองทุนหลัก) ซึ่งเป็นกองทุนที่จัดตั้งและจดทะเบียนในประเทศญี่ปุ่น โดยมีนโยบายลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีอ้างอิงเพื่อสร้างผลตอบแทนของกองทุนให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี JPX-Nikkei Index 400 (ดัชนีอ้างอิง)

รหัสกองทุน

ONE-NIPPON

นายทะเบียน

บลจ.วรรณ จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

วันเริ่มต้นโครงการ

18 พ.ย. 2558

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด

31 ตุลาคม ของทุกปี

พอร์ตการลงทุน

การกระจายการลงทุน

ตราสารที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

NOMURA NEXT F JPX NIKKEI 400 95.82%
FX-TX.990250 0.21%
FX-TX.989546 0.11%
FX-TX.989530 0.07%
FX-TX.974684 -0.04%