กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ONE-GLOBHY-I

  • level 6 ความเสี่ยงสูง

มูลค่าหน่วยลงทุน (THB) ณ. เดือน 23 พ.ค. 2561

10.0217 0.0022 (0.0219%)
  • ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า10.0469
  • ราคารับซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก10.0217
  • มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ655,254,846.58

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าหน่วยลงทุน

รางวัล

-

จุดประสงค์การลงทุน

สไตล์การลงทุน

เหมาะกับการนักลงทุนประเภทไหน

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในต่างประเทศ

นโยบายการลงทุน

รหัสกองทุน

ONE-GLOBHY-I

นายทะเบียน

บลจ.วรรณ จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

วันเริ่มต้นโครงการ

15 พ.ย. 2560

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด

31 ตุลาคมของทุกปี

พอร์ตการลงทุน

การกระจายการลงทุน

ตราสารที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

BNY MEL G SH DUR HYB-U W ACC 95.32%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 44/182/60 1.24%