กองทุนเปิด วรรณ ชอร์ตเทอม ฟิกซ์ อินคัม ONE-FIXED

  • level 4 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
  • 1 ดาวจากมอร์นิ่งสตาร์

มูลค่าหน่วยลงทุน (THB) ณ. วันที่ 21 ส.ค. 2561

10.2345 0.0003 (0.0029%)
  • ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า10.2346
  • ราคารับซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก10.2345
  • มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ3,420,279,609.83

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าหน่วยลงทุน

รางวัล

-

จุดประสงค์การลงทุน

สไตล์การลงทุน

ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีฐานะทางการเงินแข็งแกร่งโดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ Investment Grade ไม่ต่ำกว่า 80% ของพอร์ตการลงทุน

เหมาะกับการนักลงทุนประเภทไหน

1.ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นทั้งในและต่างประเทศที่มีสภาพคล่องสูง 2.ผู้ที่ต้องการผลตอบแทนที่มากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารหรือพันธบัตรรัฐบาล และสามารถรับความเสี่ยงในการถือตราสารหนี้ภาคเอกชนได้

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้

นโยบายการลงทุน

1.เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้และ/หรือตราสารทางการเงินต่างๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 2.กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 3.กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structured note) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)

รหัสกองทุน

ONE-FIXED

นายทะเบียน

บลจ.วรรณ จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

วันเริ่มต้นโครงการ

01 ก.พ. 2560

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด

31 มกราคมของทุกปี

พอร์ตการลงทุน

การกระจายการลงทุน

ตราสารที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 25/91/61 5.70%
ตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 5.56%
หุ้นกู้บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2556 ชุดที่ 1 4.57%
ตั๋วแลกเงินของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 3.69%
ตั๋วแลกเงินของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) 3.39%