กองทุนเปิด วรรณ ชอร์ตเทอม ฟิกซ์ อินคัม ONE-FIXED

  • level 4 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
  • 1 ดาวจากมอร์นิ่งสตาร์

มูลค่าหน่วยลงทุน (THB) ณ. วันที่ 23 ก.พ. 2561

10.1691 0.0006 (0.0059%)
  • ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า10.1692
  • ราคารับซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก10.1691
  • มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ3,508,224,917.86

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าหน่วยลงทุน

รางวัล

-

จุดประสงค์การลงทุน

สไตล์การลงทุน

เหมาะกับการนักลงทุนประเภทไหน

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้

นโยบายการลงทุน

รหัสกองทุน

ONE-FIXED

นายทะเบียน

บลจ.วรรณ จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

วันเริ่มต้นโครงการ

01 ก.พ. 2560

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นเดือน

31 มกราคมของทุกปี

พอร์ตการลงทุน

การกระจายการลงทุน

ตราสารที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

BOT182A 5.86%
TISCO182B 4.62%
CB18419A 3.94%
CB18329A 3.06%
BTSG18214A 2.86%