กองทุนเปิด วรรณ ชอร์ตเทอม ฟิกซ์ อินคัม ONE-FIXED

  • level 4 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

มูลค่าหน่วยลงทุน (THB) ณ. วันที่ 19 ต.ค. 2561

10.2542 0.0004 (0.0039%)
  • ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า10.2543
  • ราคารับซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก10.2542
  • มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ4,044,490,183.44

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าหน่วยลงทุน

รางวัล

-

จุดประสงค์การลงทุน

สไตล์การลงทุน

ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีฐานะทางการเงินแข็งแกร่งโดยได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ Investment Grade ไม่ต่ำกว่า 80% ของพอร์ตการลงทุน

เหมาะกับการนักลงทุนประเภทไหน

1.ผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นทั้งในและต่างประเทศที่มีสภาพคล่องสูง 2.ผู้ที่ต้องการผลตอบแทนที่มากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารหรือพันธบัตรรัฐบาล และสามารถรับความเสี่ยงในการถือตราสารหนี้ภาคเอกชนได้

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้

นโยบายการลงทุน

1.เน้นลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับตราสารแห่งหนี้และ/หรือตราสารทางการเงินต่างๆ ของทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งที่เสนอขายทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (investment grade) รวมกันทุกขณะไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 2.กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่เสนอขายในต่างประเทศไม่เกินร้อยละ 79 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน 3.กองทุนอาจลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือตราสารที่มีลักษณะของสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (structured note) ตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – Investment Grade) และตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated Securities)

รหัสกองทุน

ONE-FIXED

นายทะเบียน

บลจ.วรรณ จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

วันเริ่มต้นโครงการ

01 ก.พ. 2560

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด

31 มกราคมของทุกปี

พอร์ตการลงทุน

การกระจายการลงทุน

ตราสารที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 ชุดที่ 2 5.62%
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 ชุดที่ 6 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 4.51%
ตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 3.95%
ตั๋วแลกเงินของบริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) 3.20%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 31/91/61 3.08%