กองทุนเปิด วรรณ ชอร์ตเทอม ฟิกซ์ อินคัม ONE-FIXED

  • level 4 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ

มูลค่าหน่วยลงทุน (THB) ณ. เดือน 24 เม.ย. 2561

10.1912 0.0002 (0.0020%)
  • ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า10.1913
  • ราคารับซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก10.1912
  • มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ4,648,974,540.07

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าหน่วยลงทุน

รางวัล

-

จุดประสงค์การลงทุน

สไตล์การลงทุน

เหมาะกับการนักลงทุนประเภทไหน

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้

นโยบายการลงทุน

รหัสกองทุน

ONE-FIXED

นายทะเบียน

บลจ.วรรณ จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

วันเริ่มต้นโครงการ

01 ก.พ. 2560

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด

31 มกราคมของทุกปี

พอร์ตการลงทุน

การกระจายการลงทุน

ตราสารที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 48/182/60 4.47%
ตั๋วแลกเงินระยะสั้น บริษัททิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 3.81%
ตั๋วแลกเงิน บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) 3.57%
ตั๋วแลกเงินของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) 3.15%
หุ้นกู้บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2558 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2561 3.06%