กองทุนเปิด เอกตราสารหนี้คืนกำไร ONE-FAR

  • level 4 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
  • 3 ดาวจากมอร์นิ่งสตาร์

มูลค่าหน่วยลงทุน (THB) ณ. วันที่ 23 ก.พ. 2561

24.6652 0.0018 (0.0073%)
  • ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า24.6653
  • ราคารับซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก24.6652
  • มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ741,148,038.06

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าหน่วยลงทุน

รางวัล

-

จุดประสงค์การลงทุน

สไตล์การลงทุน

"บริหารกองทุนแบบเชิงรุก เน้นกลยุทธ์ผสมผสานระหว่าง “Core and Satellite Portfolio โดย Core Portfolio : บริหารโดย“การคัดเลือกตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ” โดยมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารหนี้เอกชนในประเทศที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงเพื่อให้ได้ผลตอบแทน(Carry Yield) ที่สม่ำเสมอ Satellite Portfolio : บริหาร “Duration / Curve trading” เพื่อหาจังหวะการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเมื่อภาวะตลาดเอื้ออำนวย"

เหมาะกับการนักลงทุนประเภทไหน

นักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารหรือพันธบัตรรัฐบาล โดยสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงและมีความมั่นคงเป็นหลัก

รหัสกองทุน

ONE-FAR

นายทะเบียน

บลจ.วรรณ จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

วันเริ่มต้นโครงการ

19 มี.ค. 2540

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นเดือน

31 พฤษภาคม ของทุกปี

พอร์ตการลงทุน

การกระจายการลงทุน

ตราสารที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

WHA18222A 5.60%
MTLS18322A 5.59%
MTLS18420A 5.58%
KK18207A 4.23%
ASP18417A 4.19%