กองทุนเปิด เอกตราสารหนี้คืนกำไร ONE-FAR

  • level 4 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
  • 3 ดาวจากมอร์นิ่งสตาร์

มูลค่าหน่วยลงทุน (THB) ณ. เดือน 24 เม.ย. 2561

24.7173 0.0002 (0.0008%)
  • ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า24.7174
  • ราคารับซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก24.7173
  • มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ669,271,315.20

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าหน่วยลงทุน

รางวัล

-

จุดประสงค์การลงทุน

สไตล์การลงทุน

"บริหารกองทุนแบบเชิงรุก เน้นกลยุทธ์ผสมผสานระหว่าง “Core and Satellite Portfolio โดย Core Portfolio : บริหารโดย“การคัดเลือกตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ” โดยมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารหนี้เอกชนในประเทศที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงเพื่อให้ได้ผลตอบแทน(Carry Yield) ที่สม่ำเสมอ Satellite Portfolio : บริหาร “Duration / Curve trading” เพื่อหาจังหวะการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเมื่อภาวะตลาดเอื้ออำนวย"

เหมาะกับการนักลงทุนประเภทไหน

นักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารหรือพันธบัตรรัฐบาล โดยสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงและมีความมั่นคงเป็นหลัก

รหัสกองทุน

ONE-FAR

นายทะเบียน

บลจ.วรรณ จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

วันเริ่มต้นโครงการ

19 มี.ค. 2540

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด

31 พฤษภาคม ของทุกปี

พอร์ตการลงทุน

การกระจายการลงทุน

ตราสารที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย รุ่นที่ 1/2ปี/2561 6.72%
ตั๋วแลกเงินของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) 6.70%
ตั๋วแลกเงินของบริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน) 5.37%
ตั๋วแลกเงินของบริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง จำกัด(มหาชน) 5.36%
ตั๋วแลกเงินของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 5.34%