กองทุนเปิด วรรณ แอนไท คอรัปชั่น ONE-ACT

  • level 5 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง

มูลค่าหน่วยลงทุน (THB) ณ. วันที่ 20 ก.พ. 2562

9.6006 0.0481 (0.5035%)
  • ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า9.6967
  • ราคารับซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก9.6006
  • มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ232,984,842.66

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

โครงการมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ เมื่อกองทุนมีกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีที่จ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่ทำให้กองทุนมีผลขาดทุนสะสมเพิ่มขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินปีละ 4 ครั้ง โดยจะพิจารณาจ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 100 ของกำไรสะสม หรือกำไรสุทธินั้นๆ ตามที่บริษัทจัดการพิจารณาเห็นสมควร

มูลค่าหน่วยลงทุน

รางวัล

-

จุดประสงค์การลงทุน

สไตล์การลงทุน

ลงทุนในธุรกิจที่มีธรรมาภิบาล ซึ่งมีการบริหารจัดการองค์กรที่โปร่งใสและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ซึ่งเป็นการลงทุนที่สร้างผลตอบแทนอย่างยั่งยืนในระยะยาว ผสมผสานการคัดเลือกหุ้นที่มีความแข็งแกร่งด้านปัจจัยพื้นฐานที่ดีของหุ้นในการสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน

เหมาะกับการนักลงทุนประเภทไหน

นักลงทุนที่ต้องการลงทุนในบริษัทที่มีธรรมาภิบาลเพื่อคาดหวังผลตอบแทนที่ยั่งยืนในอนาคต และสามารถยอมรับความผันผวนของตลาดหุ้นได้

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมผสม

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก ของบริษัทที่มีแนวโน้มหรือปัจจัยพื้นฐานดีและดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งผ่านเกณฑ์การพิจารณาหรือดัชนีชี้วัดในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากองค์กรหรือสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการ การต่อต้านการทุจริตในระดับ 4 ขึ้นไป โดยตราสารดังกล่าวข้างต้นจดทะเบียนซื้อขายบนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade)

รหัสกองทุน

ONE-ACT

นายทะเบียน

บลจ.วรรณ จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

วันเริ่มต้นโครงการ

12 พ.ค. 2559

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด

30 เมษายนของทุกปี

พอร์ตการลงทุน

การกระจายการลงทุน

ตราสารที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)ครั้งที่ 1/2560 7.49%
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 5.89%
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 4.50%
หุ้นกู้ของบริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 4.21%
หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ และไม่มีประกันของบริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2559 4.16%