กองทุนเปิดวรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟโกรทหุ้นระยะยาว 1SG-LTF

  • level 6 ความเสี่ยงสูง
  • 3 ดาวจากมอร์นิ่งสตาร์

มูลค่าหน่วยลงทุน (THB) ณ. วันที่ 23 ก.พ. 2561

38.1958 0.4210 (1.1145%)
  • ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า38.1959
  • ราคารับซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก38.1958
  • มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ747,041,608.47

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล

มูลค่าหน่วยลงทุน

รางวัล

-

จุดประสงค์การลงทุน

สไตล์การลงทุน

คัดเลือกหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีแลมีแนวโน้มการเติบโตของราคา ประมาณ 25 - 30 หลักทรัพย์

เหมาะกับการนักลงทุนประเภทไหน

นักลงทุนคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ และมีแนวโน้มการเติบโตสูง รวมถึงนักลงทุนไม่ต้องการผลตอบแทนในรูปของส่วนต่างราคาจากการซื้อขาย (Capital Appreciation) และสามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนในหุ้น และสามารถลงทุนได้ระยะยาว

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF)

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนหรือตราสารแห่งทุนซึ่งผลตอบแทนของตราสารดังกล่าวอ้างอิงกับผลตอบแทนของหุ้นหรือกลุ่มหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

รหัสกองทุน

1SG-LTF

นายทะเบียน

บลจ.วรรณ จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

วันเริ่มต้นโครงการ

02 มิ.ย. 2548

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นเดือน

30 มิถุนายนของทุกปี

พอร์ตการลงทุน

การกระจายการลงทุน

ตราสารที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

PTT 9.16%
AOT 7.71%
ADVANC 5.17%
CPALL 5.11%
IVL 4.48%