กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มเซ็ท 50 ชนิดไม่จ่ายเงินปันผลสำหรับผู้ลงทุนทั่วไป 1AMSET50-RA

  • level 6 ความเสี่ยงสูง
  • 5 ดาวจากมอร์นิ่งสตาร์

มูลค่าหน่วยลงทุน (THB) ณ. วันที่ 19 เม.ย. 2562

64.4670 0.0030 (0.0047%)
  • ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า64.6395
  • ราคารับซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก64.3058
  • มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ3,756,461,586.98

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล แต่บริษัทจัดการจะดําเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอตามคําสั่งล่วงหน้าให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน

มูลค่าหน่วยลงทุน

รางวัล

-

จุดประสงค์การลงทุน

สไตล์การลงทุน

การบริหารกองทุนแบบเชิงรุกเพื่อสร้างผลตอบแทนให้สูงกว่า SET50 Index (เกณฑ์มาตรฐาน) จากการคัดเลือกหุ้น โดยเน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ภายใต้ดัชนี SET50 และเป็นบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดี ประมาณ 25-30 บริษัทเป็นหลัก อีกทั้งมีการกระจายการลงทุนไปยังหุ้นขนาดกลางและเล็กเพื่อสร้างผลตอบแทนส่วนเพิ่มให้กับกองทุนฯ

เหมาะกับการนักลงทุนประเภทไหน

นักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนที่สูงและคาดหวังใกล้กับดัชนีSET50 โดยรับความเสี่ยงได้ในระดับสูงจากความผันผวนของตลาดหุ้นได้ โดยลงทุนได้ในระยะเวลาปานกลางถึงยาว(3 ปี)

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมตราสารทุน

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในตราสารทุน โดยเน้นหุ้นสามัญประมาณ 25 - 30 บริษัท ที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET50

รหัสกองทุน

1AMSET50-RA

นายทะเบียน

บลจ.วรรณ จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

วันเริ่มต้นโครงการ

27 พ.ย. 2546

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด

31 ธันวาคมของทุกปี

พอร์ตการลงทุน

การกระจายการลงทุน

ตราสารที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 9.49%
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 5.83%
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 4.21%
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 3.81%
ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 3.45%