ประกาศหยุดรับคำสั่งซื้อและขายคืนหน่วยลงทุนกองทุนเปิดวรรณตราสารหนี้ 3M2 (1FIX-3M2)