ประกาศการจ่ายเงินปันผล กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์บางกอก (BKKCP)