ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ เวียดนาม อิควิตี้ ชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (ONE-VIETNAM-RA)