ประกาศเปิดใช้บริการหน่วยลงทุนชนิดไม่จ่ายเงินปันผล สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป (ONE-EC14-RA) ของกองทุนเปิด วรรณ อีควิตี้ฟันด์ (คอร์ปอเรท 14) (ONE-EC14)