ประกาศเปลี่ยนแปลงการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม กองทุนเปิด วรรณ เอ็นแฮนท์ ไฟแนนเชียล อินสตรูเมนท์ ฟันด์ 3M3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ONE-ENHANCED3M3)