ประกาศเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินขั้นต่ำในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรกและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุนกองทุนเปิด วรรณ อินเดีย ออพพอร์ทูนิตี้ หน่วยลงทุนชนิดจ่ายเงินปันผล สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล (ONE-INDIAOPP-ID)