ประกาศการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ฟันด์ (ONE-PROP)