ประกาศการจ่ายเงินปันผล กองทุนเปิด วรรณ พร็อพเพอร์ตี้ พลัส ดิวิเดน ฟันด์ (ONEPROP-D)