ประกาศยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขาย ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน และค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน สำหรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ภายใต้การจัดการของ บลจ.วรรณ