กองทุนส่วนบุคคล

กองทุนส่วนบุคคล คือ

บุคคล คณะบุคคล หรือนิติบุคคลใดๆ ที่มีวัตถุประสงค์ต้องการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ โดยมอบหมายให้บริษัทจัดการหรือสถาบันการเงินที่ได้รับใบอนุญาตจัดการกองทุนส่วนบุคคลเป็นผู้บริหารเงินลงทุนนั้น ทั้งนี้ จะมีการทำความเข้าใจร่วมกันระหว่างบริษัทจัดการและผู้ลงทุนถึงนโยบายการลงทุน โดยจัดทำเป็นหนังสือสัญญาข้อตกลงระหว่างบริษัทจัดการกับผู้ลงทุนเฉพาะแต่ละรายก่อนที่จะรับเงินลงทุนหรือทรัพย์สินต่างๆ มาบริหาร

ทั้งนี้บริษัทจัดการ จะขอข้อมูลของลูกค้าเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน ภาระทางการเงิน ระยะเวลาในการลงทุน ประสบการณ์ในการลงทุน ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และผลตอบแทนที่คาดหวัง เพื่อทำความรู้จักสถานะของลูกค้า (know your customer) และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดนโยบายการลงทุนให้เหมาะสมกับ ลูกค้า (suitability) โดยการลงทุนจะอยู่ภายใต้การกำกับและดูแลของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

จุดเด่นของกองทุนส่วนบุคคล

icon 1

สร้างการลงทุน
ตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้

icon 2

มีความคล่องตัวสูง
ปรับเปลี่ยนนโยบายการลงทุนได้

icon 3

บริหารโดยมืออาชีพ
ที่มีประสบการณ์

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

 1. เงินลงทุนสามารถกระจายความเสี่ยงได้มากกว่าการลงทุนโดยตรง
 2. บริษัทจัดการจะหาโอกาสการลงทุนในตราสารใหม่ๆ ที่ให้ผลตอบแทนสูงอยู่เสมอ
 3. มีอำนาจต่อรองที่มากขึ้นจากการบริหารเงินกองทุนรวมกัน
 4. ลดภาระการติดต่อสถาบันการเงิน การติดตามข่าวสาร และการบริหารเงินด้วยตนเอง

การบริการกองทุนส่วนบุคคลของ บลจ. วรรณ

รายสัปดาห์

รายสัปดาห์

 • รายงานสถานะการลงทุน
รายเดือน

รายเดือน

 • รายงานสถานะการลงทุน และผลประกอบการของกองทุน
 • รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ – ตราสารทุน
 • รายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ – ตราสารหนี้
 • รายงานทรัพย์สินสุทธิคงเหลือ
 • รายงานการลงทุนที่อาจก่อให้เกิด
 • ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 • รายงานการรับผลประโยชน์อื่น
 • รายงานการใช้สิทธิออกเสียง (Voting)
 • รายงานอื่นๆตามที่ลูกค้าร้องขอ
รายปี

รายปี

 • ผู้จัดการกองทุนเข้ารายงานผลการดำเนินงานและแผนการลงทุนในช่วงถัดไป
 • เชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า

รูปแบบการลงทุน และ ความเสี่ยง

บลจ.วรรณ ขอเสนอรูปแบบต่างๆ ของกองทุนส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลตอบแทนในการลงทุนของลูกค้าดังนี้

Conservative Portfolio

เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนที่แน่นอนและรับความเสี่ยงได้ในระดับต่ำ

conservative portfolio

นโยบายการลงทุน

จะเน้นลงทุนในตลาดเงินและตราสารหนี้ โดยอาจจะลงทุนในตลาดทุนหรือ ตลาดหลักทรัพย์บ้างในส่วนน้อย หรือไม่มีเลย แล้วแต่ระดับความเสี่ยงที่ลูกค้าจะยอมรับได้

ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุน

มากกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

Moderate Portfolio

เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนและรับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง

moderate portfolio

นโยบายการลงทุน

จะเน้นลงทุนในตลาดเงินและตราสารหนี้ โดยอาจจะลงทุนในตลาดทุนหรือ ตลาดหลักทรัพย์บ้างในส่วนน้อย หรือไม่มีเลย แล้วแต่ระดับความเสี่ยงที่ลูกค้าจะยอมรับได้

ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุน

มากกว่ากองทุน Conservative Portfolio

Aggressive Portfolio

เหมาะสมกับผู้ที่รับความเสี่ยงสูงเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงในอนาคต

aggressive portfolio

นโยบายการลงทุน

จะเน้นลงทุนในตลาดทุนหรือตลาดหลักทรัพย์เป็นอันดับแรก โดยอาจจะจัดสรรเงินทุนบางส่วนลงทุนในตลาดเงินบ้าง หรือไม่มีเลย โดยผลตอบแทนจะได้รับมาจากมูลค่าเพิ่มจากการลงทุนทั้งในระยะยาวและระยะปานกลาง รวมทั้งเงินปันผล

ผลตอบแทนที่คาดหวังจากการลงทุน


มากกว่า Moderate Portfolio

ติดต่อสอบถามข้อมูล

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
เลขที่ 989 สยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ชั้น 9, 24 ถ.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ฝ่ายกองทุนส่วนบุคคล และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ