ช่องทางบริการผู้ถือหน่วยลงทุน

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.วรรณ สามารถติดต่อขอข้อมูล เพื่อรับบริการการลงทุนได้ที่ บลจ.วรรณ โทร.02-659-8888 กด 1 หรือที่ตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ บลจ.วรรณ แต่งตั้ง

การซื้อหน่วยลงทุนครั้งแรก

สำหรับผู้ลงทุนรายใหม่ สามารถดำเนินการเปิดบัญชีกับ บลจ.วรรณ ได้ดังนี้
กรณีเปิดบัญชีทั่วไป
กรอกรายละเอียดพร้อมเอกสารดังนี้
 1. คำขอเปิดบัญชีกองทุนเปิด (Open-end Fund Account Opening Form)
 2. แบบประเมินความเหมาะสมในการลงทุน (Suitability Test)
 3. เอกสารประกอบการแสดงตัวตน
  1. 3.1.บุคคลธรรมดา
   1. บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/หนังสือเดินทาง/ใบต่างด้าว/บัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้
   2. ทะเบียนบ้าน ที่ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน
   3. กรณีคนต่างชาติใช้ Work Permit หรือ VISA ที่มีอายุ 3 เดือนขึ้นไป
  2. 3.2.นิติบุคคล
   1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 3 เดือน
   2. บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ/หนังสือเดินทาง/ใบต่างด้าว/บัตรอื่นๆที่ทางราชการออกให้ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
   3. ทะเบียนบ้าน ที่ระบุเลขบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีที่บัตรแสดงตนไม่แสดงที่อยู่ไว้บนบัตร)
   4. สำเนา บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)
   5. รายงานการประชุมคณะกรรมการหรือหนังสือแสดงความประสงค์ขอเปิดบัญชีหรือทำธุรกรรม
 4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก (หน้าแรก)
กรณีเป็นผู้เยาว์
กรอกรายละเอียดพร้อมเอกสารดังนี้
 1. ผู้เยาว์ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไปสามารถดำเนินการด้วยตนเอง โดยแนบสำเนา บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ /หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว / บัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ของบิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) โดยเจ้าของบัตร
 2. ผู้เยาว์ที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปี ให้ผู้ปกครอง (บิดา และมารดา) หรือผู้แทนโดยชอบธรรม เป็นผู้ลงนามโดยแนบเอกสารเพิ่มเติมดังนี้
  1. 2.1.สำเนา ใบสูติบัตรที่เป็นของผู้เยาว  (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องร่วมกัน)
  2. 2.2.สำเนา ทะเบียนบ้านที่ปรากฏชื่อผู้เยาว์อาศัยอยู่ (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องร่วมกัน)
  3. 2.3.สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ / หนังสือเดินทาง / ใบต่างด้าว / บัตรอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้ของบิดา มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) โดยเจ้าของบัตร

การรับเงินค่าขายคืน

กรณีประสงค์ที่จะรับเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน และ/หรือ เงินปันผล เข้าบัญชีธนาคาร โปรดแนบสำเนาหน้าแรกของสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมกับรับรองสำเนาถูกต้อง โดยมีธนาคารที่สามารถรับชำระเงินค่าขายคืน 11 ธนาคารดังนี้
 1. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 2. ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 3. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 4. ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 5. ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 6. ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 7. ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
 8. ธนาคาร ไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
 9. ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 10. ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)
 11. ธนาคาร ออมสิน

การโอนเงินเพื่อซื้อหน่วยลงทุน

โอนเงินเข้าบัญชีกลางที่ทาง บลจ. ได้จัดเตรียมไว้ [ บัญชีจองซื้อกองทุนเปิด บลจ.วรรณ จำกัด ] ดังมีรายละเอียดของบัญชี ดังนี้
หลังจากที่ท่าน ได้ทำการโอนเงินโดยวิธีหนึ่งวิธีใดข้างต้นนั้นแล้ว กรุณากรอกแบบฟอร์มใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุน พร้อมกันนี้ ให้แนบสำเนาการโอนเงิน ส่งโทรสารมายัง ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ หมายเลขโทรสาร 02-659-8860-1 ในกรณีที่ท่านไม่สะดวกในขั้นตอนดังกล่าว ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่

หมายเลขโทรศัพท์ 02-659-8888 กด 1
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจ

เพื่อที่ทางบริษัท จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปรับแบบฟอร์มใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนและเช็คค่าซื้อ หน่วยลงทุนที่ท่านโดยตรง

เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกในการสั่งซื้อหน่วยลงทุนแบบสม่ำเสมอ (Standing Instruction) ปัจจุบัน ทางบริษัทได้เปิดให้ผู้ถือหน่วยลงทุน สามารถ ทำรายการหักบัญชีอัตโนมัติ (Direct Debit) ผ่าน 8 ธนาคาร ดังต่อไปนี้
 1. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 2. ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 3. ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 4. ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 5. ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 6. ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)
 7. ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
 8. ธนาคาร ธนชาต จำกัด (มหาชน)
เพียงแต่ท่านกรอกแบบฟอร์มใบคำสั่งซื้อหน่วยลงทุนอัตโนมัติ พร้อมกันนี้ให้แนบสำเนาสมุดเงินฝากที่ท่านต้องการให้หักบัญชี ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และสนับสนุนธุรกิจของบริษัท เมื่อทางบริษัท ได้รับอนุมัติจากธนาคารเจ้าของบัญชีเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป โดยขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน หมายเหตุ : ปัจจุบัน ทางบริษัทจะทำการหักบัญชีอัตโนมัติทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือนเท่านั้น