รายงานความคืบหน้าของเเผนฟื้นฟูกิจการ ของ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)

รายงานความคืบหน้าของเเผนฟื้นฟูกิจการ ของ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน)

ตามที่ บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด ในฐานะ "ผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ" ได้นำส่งแผนฟื้นฟูกิจการของ บริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ จำกัด (มหาชน) (“EARTH”)ฉบับลงวันที่ 26 ก.พ. 2561 ให้แก่เจ้าหนี้เพื่อพิจารณาอนุมัติแผนดังกล่าว โดยจะมีการจัดประชุมเจ้าหนี้ในวันที่ 30 เม.ย. 2561 นั้น

ทั้งนี้ผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ ได้แบ่งกลุ่มเจ้าหนี้เป็น 11 กลุ่ม โดยเจ้าหนี้กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วยเจ้าหนี้ตั๋วแลกเงินและเจ้าหนี้หุ้นกู้ ซึ่งรวมถึงกองทุนที่ บลจ. วรรณ เป็นบริษัทจัดการและมีการลงทุนในตราสารหนี้ (ตั๋วแลกเงิน) ของ EARTH มีจำนวน 5 กองทุนได้แก่

1.             กองทุนเปิด วรรณ ไฮเปอร์ ไฟแนนเชียล อินสตรูเมนท์ ฟันด์

2.             กองทุนเปิด วรรณ เอ็นแฮนท์ ไฟแนนเชียล อินสตรูเมนท์ ฟันด์ 3M1

3.             กองทุนเปิด วรรณ เอ็นแฮนท์ ไฟแนนเชียล อินสตรูเมนท์ ฟันด์ 3M2

4.             กองทุนเปิด วรรณ เอ็นแฮนท์ ไฟแนนเชียล อินสตรูเมนท์ ฟันด์ 6M3

5.             กองทุนเปิด วรรณ เอ็นแฮนท์ ไฟแนนเชียล อินสตรูเมนท์ ฟันด์ 2Y

สำหรับแผนการชำระหนี้ของเจ้าหนี้กลุ่มที่ 2 มีหลักเกณฑ์ และวิธีการดังนี้

1. ภาระหนี้เงินต้นส่วนที่ 1 : 25% ของเงินต้นจะแปลงหนี้เป็นทุนในราคา 2.82 บาทต่อหุ้น ภายใน 3 ปีนับจากวันที่ศาลมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผน

2. ภาระหนี้เงินต้นส่วนที่ 2 : 30% ของเงินต้น จะได้รับชำระจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเป็นรายไตรมาส เริ่มชำระงวดแรกในวันทำการสุดท้ายของไตรมาสที่ 11 รวม 50 งวด (รวมระยะเวลาประมาณ 15 ปี)

3. ภาระหนี้เงินต้นส่วนที่ 3 : 45% ของเงินต้น จะตั้งพักรอชำระหนี้ และจะได้รับชำระจากกระแสเงินสดอื่นภายในเวลา 15 ปี

4. ภาระหนี้ดอกเบี้ยคงค้าง จะตั้งพักรอชำระหนี้ และจะได้รับชำระจากกระแสเงินสดอื่นภายในเวลา 15 ปี

5. ภาระหนี้อื่นๆ ที่มิได้กำหนดวิธีการชำระหนี้ไว้ในแผนฟื้นฟู จะได้รับการปลดหนี้ทั้งจำนวน

โดยจากรายละเอียดการชำระหนี้คืนตามที่ระบุในแผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าว บลจ. วรรณจะนำเสนอคณะกรรมการการลงทุน และคณะกรรมการบริหาร เพื่อพิจารณาถึงข้อดี ข้อเสียของแผนฟื้นฟูกิจการดังกล่าว ตามลำดับขั้นตอน โดยคณะกรรมการจะพิจารณาถึงประโยชน์ของผู้ถือหน่วยทุกรายที่ถือครองหน่วยลงทุนที่ลงทุนใน EARTH เป็นสำคัญ

ทั้งนี้การเข้าร่วมประชุมเจ้าหนี้ในวันที่ 30 เมษายน 2561 บลจ. วรรณ จะมอบอำนาจให้แก่ทนายความเพื่อเป็นผู้รับมอบอำนาจของกองทุนทั้ง 5 กองทุนเป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมเจ้าหนี้ อย่างไรก็ตาม บลจ. วรรณ จะรายงานให้ทราบต่อไป