ชี้แจงเพิ่มเติมกรณีภาระหนี้ที่เจ้าหนี้ยื่นขอรับชำระหนี้ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการของบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ท จำกัด(มหาชน)