พิมพ์ที่นี่
ชื่อย่อกองทุน ONE-PREMIER
รหัสกองทุน 010121
ประเภทโครงการ กองทุนรวมผสมแบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสาร แห่งทุน ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และมีการกระจาย การลงทุนน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (Specific Fund)
ระดับความเสี่ยงของกองทุน 5 : เสี่ยงปานกลางค่อนข้างสูง
ทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท
จำนวนหน่วยลงทุน 100 ล้านหน่วย
วันเริ่มต้นโครงการ 27 มิถุนายน 2556
ผู้ดูแลผลประโยชน์ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
นายทะเบียน บลจ.วรรณ จำกัด
รอบระยะเวลาบัญชี พฤษภาคม ของทุกปี
การจ่ายเงินปันผล ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
การจ่ายเงินปันผล
ครั้งที่ วันปิดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน กำหนดจ่ายเงินปันผล เงินปันผลต่อหน่วย
- - - -
นโยบายการลงทุน
กองทุนเปิด วรรณ อินคัม พรีเมียร์ ฟันด์ เป็นกองทุนที่มีนโยบายที่จะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน ตราสารแห่งหนี้ และ/หรือเงินฝาก ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ นอกจากนี้ กองทุนอาจลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่น หรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดหรือให้ความเห็นชอบ โดยกองทุนจะพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 ถึงร้อยละ 100 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยสัดส่วนการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัทจัดการ และตามความเหมาะสมกับสภาวการณ์ในแต่ละขณะ นอกจากนี้ กองทุนอาจพิจารณาลงทุนในหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เสนอขายในต่างประเทศ ไม่เกินร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน
การซื้อขายหน่วยลงทุน
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก ขั้นต่ำ 1,000 บาท
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งถัดไป 1,000 บาท
จำนวนหน่วยลงทุนคงเหลือขั้นต่ำ 100 หน่วย
มูลค่าเงินคงเหลือขั้นต่ำ ไม่กำหนด
Fund Gift Card ขั้นต่ำ 2,000 บาท
การขายคืน ไม่กําหนด
เวลาทำการ ซื้อ 9.00 - 15.00 น. ทุกวันทําการ
เวลาทำการ ขาย ทุกวันทำการแรกของเดือน (หากตรงกับวันหยุดทำการ ให้เลื่อนไปเป็นวันทำการถัดไป) ภายในเวลา 15.00 น.
Settlement Date ภายใน 3 วันทำการถัดจากวันทำการขายคืน (T+3)
การซื้อขายบน ONE LIVE
ซื้อ ได้
ขายคืน ได้
สับเปลี่ยนเข้า ไม่ได้
สับเปลี่ยนออก ไม่ได้
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียมการขาย (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน) ไม่เกินร้อยละ 2.00
ค่าธรรมเนียมการรับซื้อคืน (% ของมูลค่าหน่วยลงทุน) ไม่เกินร้อยละ 2.00
ค่าธรรมเนียมการจัดการ (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ไม่รวม VAT) ไม่เกินร้อยละ 2.205 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ไม่รวม VAT) ไม่เกินร้อยละ 0.10 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน (% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน ไม่รวม VAT) ไม่เกินร้อยละ 1.102 ต่อปี
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนเข้า ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคาขายหน่วยลงทุน
ค่าธรรมเนียมการสับเปลี่ยนออก ไม่เกินร้อยละ 2.00 ของมูลค่าหน่วยลงทุนที่ใช้คำนวณราคารับซื้อคืนหน่วยลงทุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่จ่ายจริง
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 4.00 ต่อปี
เลขที่บัญชีธนาคาร
ธนาคารสาขาประเภทบัญชีเลขที่บัญชี
ธ. กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ กระแสรายวัน 1523111233
ธ. กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ กระแสรายวัน 0261092875
ธ. ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ กระแสรายวัน 0383074833
ธ. กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ กระแสรายวัน 1230036717
ธ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร์ กระแสรายวัน 0526086718
ธ. ทหารไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ กระแสรายวัน 0011543428
ผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด โทร. 0-2659-8888
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2658-8888
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2658-6300
ธนาคาร เกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2680-2222
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2205-7000
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2635-1718
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด โทร. 0-2695-5000
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โทร. 0-2680-1234
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด โทร. 0-2263-3500
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2659-7382-4
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2627-3100
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2660-5429
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2660-5430
บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2684-8888
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระพัฒนสิน จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2638-5000
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2659-8215
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันซ่า จำกัด โทร. 02-697-3800
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 0-2648-1111
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด โทร. 0-2672-5999
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด โทร. 0-2660-6688
ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2359-0000
บริษัท แอ๊ควานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2648-3786
ธนาคาร ไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2697-5454
ธนาคารออมสิน โทร. 0-2299-8000
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2654-7658
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอเชีย เวลท์ จำกัด โทร. 02-880-6000
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอน ฟิวเจอร์ส จำกัด โทร. 02-687-9999
บริษัท ฮั่วเซ่งเฮง โกลด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด โทร. 02-223-2288
บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด โทร. 0-2861-5508
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เซ็นทรัล เวลธ์ โซลูชั่น จำกัด โทร. 021038804
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน อินฟินิติ จำกัด โทร. 0-2238-3988
บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เวลท์ รีพับบลิค จำกัด โทร. 02-266-6697
 
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลโครงการ
หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม
หนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสำคัญ (Fund Fact Sheet)
รายงานประจำปี
รายงานรอบระยะเวลา 6 เดือน
รายละเอียดเงินลงทุนของกองทุนรายไตรมาส
Graph Sector (As of date : 29/09/2017)


ผลการดำเนินงานเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 3 ปี


b640946018
/wp-admin/options-general.php?page=emc2-popup-disclaimer/emc2pdc-admin.php
aa0598425c
post
4542
0
ยอมรับ
ปฏิเสธ
https://www.google.com
1
 1. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิได้เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก รวมถึงอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ได้มีคำสั่งไว้ 
 2. การวัดผลการดำเนินงาน ของกองทุนบนเว็บไซต์น ี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน การวัดผลการดำเนินงาน ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 3. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายกองทุน และคู่มือภาษี กรณีลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและ/หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ให้ถี่ถ้วนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการทราบข้อมูล หรือรายละเอียดเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ปรากฏใน เว็บไซต์ นี้ สามารถตรวจสอบหรือขอสำเนาหนังสือชี้ชวน ส่วนข้อมูลโครงการ ได้ที่ บลจ.วรรณ หรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง 
 4. การที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่ปรากฎอยู่ใน เว็บไซต์ นี้ มิได้ แสดงว่า คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวน และ มิได้ประกันราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
 5. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม และผลการดำเนินงานของกองทุนไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
 6. ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected person) และการลงทุนตามอัตราส่วนที่กำหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.(https://www.sec.or.th)
 7. ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ใน เว็บไซต์นี้บริษัทจัดการ ได้จัดทำและรวบรวมขึ้นด้วยความสุจริต และพยายามจัดทำขึ้น บนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าท ี่ของบริษัทมิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจาก ข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่น ๆ ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ประกอบการพิจารณาด้วย
 8. บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ ทรัพย์สินอื่น เพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกับที่ บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย ์หรือ ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนตามหลักเกณฑ์ ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด ทั้งนี้ หากต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอดูข้อมูลได้ที่ บริษัทจัดการ ตัวแทน และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 9. บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด
 10. บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหายทุกกรณี ที่เกิดขึ้นกับข้อมูล หรือ ระบบสื่อสารของผู้เข้าเยี่ยมชมหรือผู้ลงทุน อันเนื่องมาจากการเข้ามาใช้เว็บไซต์นี้ และหรือ เว็บไซต์ที่ร่วมกิจกรรมกับบริษัท
 11. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆใน เว็บไซต์ นี้ได้โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ของข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร การแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใดๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใดๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัท หรือ บุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษ ในทางอาญาด้วย
 12. เว็บไซต์ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศที่ Links อยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้รวบรวมขึ้นเพื่อความสะดวกในการเข้าไปเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น ดังนั้นการที่เว็บไซต์ดังกล่าวเสนอข้อมูล ความรู้ แนวคิด หรือเสนอการให้บริการ หรือการเสนอขายสินค้าต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าวต่อผู้ที่สนใจเข้าชมเว็บไซต์นั้น โดยเฉพาะเว็บไซต์ต่างประเทศบางแห่งในปัจจุบันอาจจะยังไม่สามารถให้บริการ หรือเสนอขายสินค้าต่างๆ ในประเทศไทยได้ ผู้เข้าชมหรือรับบริการหรือซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ดังกล่าวควรต้องศึกษาและตรวจสอบข้อมูล โดยละเอียดก่อนตัดสินใจรับบริการ ซื้อสินค้า หรือดำเนินการใดๆ บริษัทจัดการไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหรือการเสนอให้บริการ หรือการเสนอขายสินค้าต่างๆ รวมทั้งไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูลหรือการเสนอให้บริการ หรือการเสนอขายสินค้าที่มีอยู่ในเว็บไซต์นั้น

 

ยอมรับ ปฏิเสธ