กองทุน

เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่หวังผลในระยะยาว กับการลงทุนที่มีแต้มต่อ จากสิทธิประโยชน์ทางภาษี

          ประหยัดภาษี 2 ต่อ ทั้งลดหย่อนเงินได้พึงประเมิน และยกเว้นภาษีเงินได้จากการลงทุน   

 • ผู้ลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (Long Term Equity Fund : LTF) จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุดคือ 500,000 บาทต่อปี เนื่องจากสามารถนำเงินลงทุนไปหักออกจากรายได้พึงประเมินเพื่อลดหย่อนภาษีได้ จำนวนไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้พึงประเมินแต่ไม่เกิน 500,000 บาท
 • ผู้ลงทุนได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้จากการลงทุน (capital gain tax) เมื่อถือหน่วยลงทุนเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปีปฏิทิน (สำหรับเงินลงทุนก่อนวันที่ 1 ม.ค.59 หรือ 7 ปีปฏิทิน (สำหรับเงินลงทุนตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค.62)
b640946018
/wp-admin/options-general.php?page=emc2-popup-disclaimer/emc2pdc-admin.php
aa0598425c
post
4542
0
ยอมรับ
ปฏิเสธ
https://www.google.com
1
 1. การลงทุนในหน่วยลงทุนมิได้เป็นการฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรก รวมถึงอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนตามที่ได้มีคำสั่งไว้ 
 2. การวัดผลการดำเนินงาน ของกองทุนบนเว็บไซต์น ี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐาน การวัดผลการดำเนินงาน ของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน โดยผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 3. การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายกองทุน และคู่มือภาษี กรณีลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพและ/หรือกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ให้ถี่ถ้วนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจซื้อหน่วยลงทุน และเก็บไว้เป็นข้อมูล เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการทราบข้อมูล หรือรายละเอียดเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ปรากฏใน เว็บไซต์ นี้ สามารถตรวจสอบหรือขอสำเนาหนังสือชี้ชวน ส่วนข้อมูลโครงการ ได้ที่ บลจ.วรรณ หรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่บริษัทจัดการแต่งตั้ง 
 4. การที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้อนุมัติให้จัดตั้งและจัดการกองทุนรวมที่ปรากฎอยู่ใน เว็บไซต์ นี้ มิได้ แสดงว่า คณะกรรมการ ก.ล.ต. และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ได้รับรองถึงความถูกต้องของข้อมูลในหนังสือชี้ชวน และ มิได้ประกันราคาหน่วยลงทุนที่เสนอขาย
 5. กองทุนรวมเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากบริษัทจัดการ ดังนั้น บริษัทจัดการจึงไม่มีภาระผูกพันในการชดเชยผลขาดทุนของกองทุนรวม และผลการดำเนินงานของกองทุนไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินหรือผลการดำเนินงานของบริษัทจัดการ
 6. ผู้ลงทุนสามารถตรวจดูข้อมูลที่อาจมีผลต่อการตัดสินใจลงทุน เช่น การทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Connected person) และการลงทุนตามอัตราส่วนที่กำหนดในวัตถุประสงค์การลงทุน ได้ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. หรือโดยผ่านเครือข่าย Internet ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.(https://www.sec.or.th)
 7. ข้อมูลที่ปรากฎอยู่ใน เว็บไซต์นี้บริษัทจัดการ ได้จัดทำและรวบรวมขึ้นด้วยความสุจริต และพยายามจัดทำขึ้น บนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง อย่างไรก็ดี บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าท ี่ของบริษัทมิอาจรับประกันความถูกต้อง ครบถ้วน หรือความน่าเชื่อถือของข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ อาจมีสาเหตุมาจาก ข้อมูลนั้นเอง หรืออาจมาจากสาเหตุอื่น ๆ ดังนั้น หากผู้ลงทุนจะใช้ข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้ เพื่อการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ลงทุนควรใช้ด้วยความรอบคอบ หรือใช้ข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ ประกอบการพิจารณาด้วย
 8. บริษัทจัดการอาจลงทุนในหลักทรัพย์ หรือ ทรัพย์สินอื่น เพื่อบริษัทจัดการ เช่นเดียวกับที่ บริษัทจัดการลงทุนในหลักทรัพย ์หรือ ทรัพย์สินอื่นเพื่อกองทุนตามหลักเกณฑ์ ที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.กำหนด ทั้งนี้ หากต้องการทราบข้อมูลการลงทุนเพื่อบริษัทจัดการในรายละเอียด สามารถขอดูข้อมูลได้ที่ บริษัทจัดการ ตัวแทน และสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
 9. บริษัทจัดการอนุญาตให้พนักงานลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อตนเองได้ โดยปฏิบัติตามจรรยาบรรณ และประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกาศกำหนด
 10. บริษัทจัดการและผู้บริหาร รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ ต่อความเสียหายทุกกรณี ที่เกิดขึ้นกับข้อมูล หรือ ระบบสื่อสารของผู้เข้าเยี่ยมชมหรือผู้ลงทุน อันเนื่องมาจากการเข้ามาใช้เว็บไซต์นี้ และหรือ เว็บไซต์ที่ร่วมกิจกรรมกับบริษัท
 11. บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆใน เว็บไซต์ นี้ได้โดยไม่จำต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด บริษัทจัดการขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ อ้างอิง ลอกเลียน ทำซ้ำ หรือแก้ไข ด้วยวิธีการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ของข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัท เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร การแก้ไข เปลี่ยนแปลง รายงาน ข้อความ ข้อมูล เอกสาร หรือ สื่อใดๆ ในเว็บไซต์นี้ด้วยวิธีการใดๆ โดยเจตนา หรือ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทก่อน และเป็นผลให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน หรือ ชื่อเสียงของบริษัท หรือ บุคคลอื่น เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ซึ่งผู้กระทำดังกล่าวนอกจากจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ในทางแพ่งแล้ว อาจต้องรับโทษ ในทางอาญาด้วย
 12. เว็บไซต์ต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศที่ Links อยู่ในเว็บไซต์นี้ บริษัทจัดการได้รวบรวมขึ้นเพื่อความสะดวกในการเข้าไปเผยแพร่ข้อมูลเท่านั้น ดังนั้นการที่เว็บไซต์ดังกล่าวเสนอข้อมูล ความรู้ แนวคิด หรือเสนอการให้บริการ หรือการเสนอขายสินค้าต่างๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์ดังกล่าวต่อผู้ที่สนใจเข้าชมเว็บไซต์นั้น โดยเฉพาะเว็บไซต์ต่างประเทศบางแห่งในปัจจุบันอาจจะยังไม่สามารถให้บริการ หรือเสนอขายสินค้าต่างๆ ในประเทศไทยได้ ผู้เข้าชมหรือรับบริการหรือซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ดังกล่าวควรต้องศึกษาและตรวจสอบข้อมูล โดยละเอียดก่อนตัดสินใจรับบริการ ซื้อสินค้า หรือดำเนินการใดๆ บริษัทจัดการไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลหรือการเสนอให้บริการ หรือการเสนอขายสินค้าต่างๆ รวมทั้งไม่รับรองความถูกต้องของข้อมูลหรือการเสนอให้บริการ หรือการเสนอขายสินค้าที่มีอยู่ในเว็บไซต์นั้น

 

ยอมรับ ปฏิเสธ