กองทุนเปิด วรรณ พาวเวอร์ เอ็นเนอร์จี ONE-POWER

  • level 7 ความเสี่ยงสูง

มูลค่าหน่วยลงทุน (THB) ณ. วันที่ 19 ต.ค. 2561

10.8745 0.0893 (0.8145%)
  • ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า10.9833
  • ราคารับซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก10.8745
  • มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ214,301,645.35

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าหน่วยลงทุน

รางวัล

-

จุดประสงค์การลงทุน

สไตล์การลงทุน

เน้นสร้างผลตอบแทน โดยลงทุนในหุ้นหรือกองทุนโครงสร้างพื้นฐานที่มีรายได้หรือได้ประโยชน์จากพลังงานและพลังงานทางเลือก โดยเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังงาน (Energy) เป็นหลัก และลงทุนในหุ้นกลุ่มผลิตไฟฟ้า โดยแบ่งออกเป็นหุ้นกลุ่มพลังงานทดแทน (Renewable Energy) และหุ้นสาธารณูปโภคที่ผลิตไฟฟ้า (Conventional Power) และมีแนวโน้มขยายธุรกิจไปต่างประเทศซึ่งจะทำให้ผลประกอบการมีแนวโน้มเติบโตขึ้น

เหมาะกับการนักลงทุนประเภทไหน

นักลงทุนคาดหวังผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นกลุ่มพลังาน โดยนักลงทุนต้องสามารถรับความเสี่ยงจากความผันผวนในหุ้น และสามารถลงทุนได้ระยะยาว

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมกลุ่มอุตสาหกรรม

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน และ/หรือเงินฝาก ในประเทศ โดยเน้นลงทุนในหุ้น และ/หรือหน่วย Infra ที่เกี่ยวกับธุรกิจหรือกิจการที่ได้ประโยชน์หรือมีรายได้จากพลังงาน โรงกลั่น ถ่านหิน พลังงานทดแทน และหรือธุรกิจหรือกิจการที่มีส่วนในการสนับสนุนนโยบายของภาครัฐด้านพลังงาน ทรัพยากร สาธารณูปโภค รวมทั้งแหล่งพลังงานอื่นๆ ที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต

รหัสกองทุน

ONE-POWER

นายทะเบียน

บลจ.วรรณ จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

วันเริ่มต้นโครงการ

27 ก.พ. 2560

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด

31 มกราคมของทุกปี

พอร์ตการลงทุน

การกระจายการลงทุน

ตราสารที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 21.12%
บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 11.32%
หุ้นกู้มีประกันของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 9.03%
บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) 5.40%
หุ้นกู้ บริษัท เอสพีซีจี จำกัด(มหาชน) 4.51%