กองทุนเปิด วรรณ โกลบอล ไฮยิลด์บอนด์ ระยะสั้น ชนิดหน่วยลงทุนสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ONE-GLOBHY-I

  • level 6 ความเสี่ยงสูง

มูลค่าหน่วยลงทุน (THB) ณ. วันที่ 15 ก.พ. 2562

10.1683 0.0038 (0.0374%)
  • ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า10.1938
  • ราคารับซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก10.1683
  • มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ141,062,046.98

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่จ่ายเงินปันผล

มูลค่าหน่วยลงทุน

รางวัล

-

จุดประสงค์การลงทุน

สไตล์การลงทุน

ลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นทั่วโลก ของบริษัทที่มีการเติบโตของกระแสเงินสดทีดี ที่มีอายุครบกำหนดในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยไม่จำกัดการลงทุนใน ภูมิภาค กลุ่มอุตสาหกรรม และมีการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือที่ลงทุนได้ (Investment Grade) ตราสารหนี้ที่มีอันดับต่ำกว่าการลงทุน (Non Investment Grade) และ ตราสารหนี้ที่ไม่ได้การจัดอันดับ (Unrated)

เหมาะกับการนักลงทุนประเภทไหน

นักลงทุนที่ต้องการกระจายการลงทุนไปยังต่างประเทศ และสามารถรับความเสี่ยงเกี่ยวกับการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงด้านเครดิตระดับสูง รวมถึงสามารถยอมรับการขาดทุนเงินต้น และความผันผวนของอัตราผลตอบแทนในบางช่วงของระยะเวลาที่ถือหน่วยลงทุน

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้ที่ลงทุนในต่างประเทศ

นโยบายการลงทุน

ลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ กองทุน BNY Mellon Global Short-Dated High Yield Bond Fund(กองทุนหลัก) Class USD W (Acc.) ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน กองทุนหลักมีจะลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นทั่วโลกที่ให้ผลตอบแทนในระดับสูง (High Yield Bond)ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

รหัสกองทุน

ONE-GLOBHY-I

นายทะเบียน

บลจ.วรรณ จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

วันเริ่มต้นโครงการ

15 พ.ย. 2560

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด

31 ตุลาคมของทุกปี

พอร์ตการลงทุน

การกระจายการลงทุน

ตราสารที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

BNY MEL G SH DUR HYB-U W ACC 97.51%