กองทุนเปิด เอกตราสารหนี้คืนกำไร ONE-FAR

  • level 4 ความเสี่ยงปานกลางค่อนข้างต่ำ
  • 3 ดาวจากมอร์นิ่งสตาร์

มูลค่าหน่วยลงทุน (THB) ณ. วันที่ 20 ก.พ. 2562

24.9535 0.0044 (0.0176%)
  • ราคาขาย/สับเปลี่ยนเข้า24.9536
  • ราคารับซื้อคืน/สับเปลี่ยนออก24.9535
  • มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ350,074,826.85

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าหน่วยลงทุน

รางวัล

-

จุดประสงค์การลงทุน

สไตล์การลงทุน

"บริหารกองทุนแบบเชิงรุก เน้นกลยุทธ์ผสมผสานระหว่าง “Core and Satellite Portfolio โดย Core Portfolio : บริหารโดย“การคัดเลือกตราสารหนี้ที่มีคุณภาพ” โดยมุ่งเน้นการลงทุนในตราสารหนี้เอกชนในประเทศที่มีฐานะทางการเงินมั่นคงเพื่อให้ได้ผลตอบแทน(Carry Yield) ที่สม่ำเสมอ Satellite Portfolio : บริหาร “Duration / Curve trading” เพื่อหาจังหวะการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นเมื่อภาวะตลาดเอื้ออำนวย"

เหมาะกับการนักลงทุนประเภทไหน

นักลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนมากกว่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารหรือพันธบัตรรัฐบาล โดยสามารถรับความเสี่ยงได้ในระดับปานกลาง

ข้อมูลทั่วไป

ประเภทกองทุน

กองทุนรวมตราสารหนี้

นโยบายการลงทุน

เน้นลงทุนในตราสารแห่งหนี้ที่ให้ผลตอบแทนสูงและมีความมั่นคงเป็นหลัก

รหัสกองทุน

ONE-FAR

นายทะเบียน

บลจ.วรรณ จำกัด

ผู้ดูแลผลประโยชน์

ธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

วันเริ่มต้นโครงการ

19 มี.ค. 2540

รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด

31 พฤษภาคม ของทุกปี

พอร์ตการลงทุน

การกระจายการลงทุน

ตราสารที่ลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรก

หุ้นกู้ของบริษัท อีซี่บาย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559ชุดที่ 1ครบกำหนดปีพ.ศ.2562 6.68%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 52/91/61 6.32%
ตั๋วแลกเงินของบริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) 5.75%
ตั๋วแลกเงินของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) 5.74%
ตั๋วแลกเงิน บริษัท บริษัท ออริจิ้น พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) 5.73%