ประกาศวันครบกำหนดอายุโครงการและวันทำการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ กองทุนเปิด วรรณ เอ็นแฮนท์ ไฟแนนเชียล อินสตรูเมนท์ 2Y (ONE-ENHANCED2Y)